Pitanja i odgovori

  • Koji je točan sadržaj financijske ponude?

Financijsku ponudu čini isključivo obrazac troškovnika, obrazac WKS 1.7., prema obrascu WKS 1.2. Upute ponuditeljima u sklopu lokalnog otvorenog natječaja. Sva ostala dokumentacija čini sadržaj tehničke ponude.

WKS 12. Q&A table, 04.07.2012.WKS 12. Q&A table, 04.07.2012. 

Klizi na vrh